Nyhedsbreve fra HB

Seneste nyt fra Hovedbestyrelsen

06-04-2021
Retningslinjer for hundesport
https://www.dkk.dk/uploads/documents/Om-DKK/Covid-19/SENESTE_DKK-COVID-19-retningslinjer-for-hundesport.pdf
27-02-2021
Lempelser og åbning af udendørs træning
Hermed det nyeste, der er fra DKK om lempelserne.
Der kan være forskelle i regionale bestemmelser.

De første spørgsmål og svar ift. lempelse af forsamlingsloftet

Fra mandag den 1. marts får vi igen mulighed for at mødes til udendørs aktiviteter i grupper på op til 25 personer. Kulturministeriet har dog endnu ikke udsendt de reviderede retningslinjer for området, men DKK har dog fået de allerførste svar på vores spørgsmål til, hvordan reglerne skal tolkes – dem får I herunder.Desværre er der endnu ikke åbnet op for indendørs hundesport. I DKK håber vi på, at indendørsaktiviteterne kan komme med i næste runde af genåbningen, men det afhænger naturligvis alt sammen af smitteudviklingen i den kommende tid.Lempelsen af restriktionerne betyder for hundesporten, at:

• der gælder et forsamlingsforbud på max 25 for organiseret udendørs hundesport.

• indendørs foreningsaktiviteter skal fortsat holdes lukket.

• professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner.Spørgsmål og svar vedr. organiseret udendørs hundesport:

1. Gælder lempelsen af restriktionerne både for børn og voksne i forbindelse med hundesport?

Ja, forsamlingsloftet på maksimalt 25 deltagere gælder for alle uanset alder i forbindelse med udførelse af organiseret hundesport. DKK anbefaler fortsat, at der holdes 2 meters afstand mellem deltagere/instruktører/dommere mm.2. Er der i forsamlingsloftet på maksimalt 25 inkluderet trænere, dommere, medhjælpere mv.?

Ja, forsamlingsloftet omfatter alle de tilstedeværende, dvs. både udøvere, trænere, dommere, medhjælpere og evt. tilskuere eller forældre mv.3. Er der krav om negativ corona-test, før man må deltage i udendørs hundesport?

Nej, der er ikke krav om fremvisning af corona-test eller negativ test ved deltagelse i organiseret hundesport.4. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?

Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på maksimalt 25 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:- Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - mindst 2 meters afstand mellem grupperne.

- I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone/gruppe fra den anden. Anvend f.eks. kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.

- Der skal altid være en arrangør/ansvarshavende/træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af hundesportsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer.5. Må en træner stå for aktiviteter for flere grupper af 25 personer pr. gruppe samtidig?

Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i én af grupperne.6. Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?

Ja, toiletter, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og gennemgang/kortvarige ophold. Husk grundig rengøring, og stil evt. håndsprit og mundbind til rådighed.Vi vender tilbage med flere oplysninger og et revideret regelsæt, så snart Kulturministeriet offentliggør de reviderede retningslinjer for Idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter – forhåbentlig allerede mandag. Indtil da, pas på jer selv og hinanden ����
10-12-2020
Lukning og tidlig juleferie
OBS

Den 10. december 2020 Udmelding fra Hovedbestyrelsen

Schæferhundeklubbens Hovedbestyrelse anbefaler på det kraftigste, at klubbens, medlemmer, dommere, figuranter og bestyrelser går på juleferie fra d.d. og foreløbig til og med den 6. Februar 2021.

Det betyder, at vi på det kraftigste anbefaler, at al aktivitet i kredsene lukkes ned til og med den 6. Februar 2021. Vi håber på, at vi på det tidspunkt – ca. en måned før forsamlingsforbuddet forventes ophævet - kan tage ny bestik af situationen og komme med nye udmeldinger til jer. Lige nu stiger smitteantallet dog dramatisk, og vi kan ikke forsvare at fastholde retten til en fritidsaktivitet. Det er desuden nærmest umuligt at navigere i retningslinjerne, som praktisk talt ændres time for time. Ud over statens fastsatte retningslinjer er der også kommunale retningslinjer, som skal overholdes. Flere kommuner har allerede lukket kredsenes træningspladser og fritidsaktiviteter.

Hovedbestyrelsen kan/vil ikke pålægge kredsledelserne at påtage sig ansvaret med den risiko, at der udstedes bøder, fordi anvisningerne ikke overholdes. Hovedbestyrelsen bliver bombarderet med spørgsmål. Halvdelen af Danmark er lukket ned med stor fare for yderligere nedlukning. Børn og unge må ikke komme i skole, folk mister deres arbejde, og sygehusene frygter den kommende periode. Det kan virke ekstremt provokerende på nogle, at det er så magtpåliggende for enkelte, at hundeaktiviteterne skal forsætte. Vi ved fra henvendelser, at anvisningerne ikke overholdes alle steder, og nogle udspiller en ekstrem kreativitet for at fastholde træning/prøver/skuer m.v.

Hovedbestyrelsen kan ikke tage ansvar for konsekvenserne, når lokale borgere opdager, at der foregår aktiviteter på kredsenes træningspladser, og melder aktiviteterne til myndighederne. Alle bør tage ansvar og erkende, at hundeaktivitet ikke er livsnødvendigt, og at det er uacceptabelt, hvis vi bidrager til stigende smittetal.

2 Et par eksempler på de spørgsmål, vi har fået:

1. Hvordan skal en kreds uden for rød zone forholde sig til medlemmer fra rød zone, der kommer for at træne?

2. Må en dommer/figurant fra rød zone dømme uden for rød zone?

3. Må deltagere fra rød zone gå til prøver/skuer/arrangementer uden for rød zone? Vi genoptager forhåbentlig aktiviteterne igen den 1. februar 2021, om Covid-19 det vil.

Grundet force majeure kan kredsgeneralforsamlingerne ekstraordinært i 2021 afholdes februar måned ud. HB anbefaler også, at kredsgeneralforsamlinger først afholdes fra den 1. februar 2021, og gerne udendørs i dagtimerne f.eks. i weekenden. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for afholdelse af generalforsamlinger. Hold dig orienteret hos de lokale myndigheder og via: https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/arrangementer-og-forsamlinger

Hovedbestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Pas på jer selv, jeres hunde og hinanden.

Med venlig hilsen Hovedbestyrelsen
15-01-2021
Seneste nyt fra HB
DANSK KENNEL KLUBS
COVID-19-RETNINGSLINJER FOR HUNDESPORT
Udarbejdet 11. juni 2020
Seneste ændringer, implementeret den 13. januar 2021, er indført med rødt.
2
DE VIGTIGSTE ÆNDRINGER I DENNE OPDATERING:
Frem til foreløbig den 7. februar 2021 er der indført særlige restriktioner i hele landet.
For hundesporten består de særlige restriktioner i følgende:
 Al indendørs hundesport og foreningsaktiviteter skal fortsat holde lukket.
 Udendørs hundesport kan kun gennemføres, hvis forsamlingsforbuddet på 5 personer
overholdes.
 Tilladelsen til 500 tilskuere inkl. deltagere er ikke længere tilladt - hverken udendørs eller
indendørs.
 Afstandsanbefalingen øges ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter i en
afgrænset periode.
 Generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder kan i praksis ikke afvikles i den
kommende periode, og DKK anbefaler derfor, at disse udsættes.
Læs mere uddybende om de enkelte punkter herunder.
I forlængelse af ovenstående har vi fra DKK´s side valgt at fjerne en række afsnit i nedenstående
retningslinjer, da disse under de givne omstændigheder ikke er relevante, herunder bl.a. særlige
retningslinjer for afholdelse af skuer og udstilling, mentalbeskrivelse, retningslinjer for publikum,
sektionering og afholdelse af prøver, konkurrencer mm.
Når myndighedernes restriktioner igen giver mulighed for større forsamlinger, inkluderer vi
naturligvis særlige retningslinjer for alle relevante områder i de til den tid gældende retningslinjer
fra DKK.
3
BAGGRUND FOR RETNINGSLINJERNE
DKK’s COVID-19-retningslinjer for hundesport tager bl.a. udgangspunkt i
 Kulturministeriets hjemmeside med opdaterede retningslinjer for Idræt, foreningsliv og
idræts- og fritidsfaciliteter her:
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning
 Kulturministeriets spørgsmål og svar om landsdækkende restriktioner:
https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid19/december_2020/Ny_QA_-_Landsdaekkende__-_December__gaeldende_.pdf
(seneste opdatering 4. december 2020)
 Spørgsmål og svar om idræt:
https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/idraets-og-fritidsfaciliteter
Fra DKK´s side understreges det, at det – forud for at iværksætte enhver form for
hundesportsaktiviteter - er en forudsætning, at der sikres, at den lokale klub, kreds eller facilitet har
de overordnede rammer på plads, der sikrer en forsvarlig afholdelse af aktiviteten, inden denne
sættes i gang.
Retningslinjerne herunder er vejledende i forhold til, hvordan lokalafdelinger, kredse, klubber og
eksterne aktører kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19 og ændrer
ikke på foreningers, organisationers og virksomheders forpligtelser, som de er beskrevet i gældende
lovgivning, herunder f.eks. forsamlingsforbud og de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden
har adgang (jf. gældende bekendtgørelse på tidspunktet for genåbning), ligesom ændringer i
Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for f.eks. afstandskrav i forbindelse med
COVID-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne nedenfor.
DKK´s COVID-19-retningslinjer tager udgangspunkt i myndighedernes landsdækkende retningslinjer.
Hvis der er udstukket særlige lokale/regionale/kommunale retningslinjer, er det selvfølgelig disse,
man skal rette sig efter.
For god ordens skyld gør vi fra Dansk Kennel Klubs side opmærksom på, at retningslinjerne
nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes eller Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig
lovgivning er gældende.
DKK anbefaler, at man som arrangør - forud for ethvert arrangement - kontakter den lokale
politikreds for at sikre, at den plan man følger for sit arrangement, kan godtages af det lokale politi.
Det er vigtigt for os at understrege, at det ikke er DKK, der beslutter, hvilke restriktioner, der gælder
hvornår – vi formidler blot vores faglige vurdering af de udmeldinger, anbefalinger og
informationer, vi får fra myndighederne, og vi gør det efter bedste evne.
Vi opfordrer til, at man – specielt som arrangør - læser det nedenstående grundigt igennem, da
flere af punkterne hænger sammen.
Som altid er I mere end velkomne til at kontakte os, hvis I har yderligere spørgsmål eller har brug
for sparring/vejledning – vi sidder klar til at hjælpe jer.
4
Dansk Kennel Klub lægger på denne baggrund op til følgende retningslinjer for afholdelse af
udendørs såvel som indendørs hundesportsaktiviteter. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses
løbende situationen.
__________________________________________________________
ÆNDRINGER TIL FORSAMLINGSFORBUDDET

Pr. 6. januar 2021 og foreløbig frem til og med foreløbig 7. februar 2021 er følgende gældende for
hele landet:
 Lokaler, hvor der udøves hundesports- og foreningsaktiviteter, skal fortsat holdes lukkede
for offentligheden.
 Forbuddet mod at afholde og deltage i indendørs hundesportsbegivenheder er stadig
gældende.
 Forbuddet mod at være flere end 5 personer til stede til udendørs aktiviteter,
arrangementer, begivenheder eller lignende forlænges og gælder hele landet.
Undtaget herfor er professionelle idrætsudøvere.
 Personer, der er til stede i kraft af deres ansættelsesforhold, f.eks. trænere eller dommere,
tæller ikke med i opgørelsen af de 5 ovenstående personer. DKK vurderer dog, at der - for at
kunne benytte sig af denne udvidelse af forsamlingsforbuddet - skal der foreligge en skriftlig
(ansættelses-)aftale mellem kreds/klub og den enkelte instruktør/medhjælper/dommer - der
behøver dog ikke være tale om, at den enkelte skal honoreres for sit arbejde med løn.
 For hundesportsarrangementer, hvor alene personer fra samme husstand eller alene
personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægte-fælle, faste
samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægte-fæller, faste samlevende,
faste partner samt plejebørn, og søskende), deltager, må der dog være op til 10 personer til
stede på samme sted samtidig.
 Der er ikke længere undtagelser fra forsamlingsforbuddet. Det betyder bl.a., at det ikke
længere vil være muligt at have siddende publikum op til 500 personer hverken indendørs
eller udendørs.
Ligeledes er undtagelsen for børn og unge til og med 21 år og muligheden for at være op til
50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter pt. ikke gældende.
Desuden er der ikke længere en undtagelse for afholdelse af generalforsamlinger og
repræsentantskabsmøder.
Ovenstående er foreløbig gældende frem til den 7. februar 2021.
__________________________________________________________
AFSTANDSANBEFALING

5
 Afstandsanbefalingen øges ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter i en
afgrænset periode, foreløbig frem til og med 7. februar 2021.
 Det er fortsat tilladt at afholde f.eks. hundetræning udendørs for flere grupper af max 5
personer på samme område samtidig – men der er ikke defineret en fast regel for, hvor
langt der skal være imellem hver gruppe på 5 personer. Myndighederne har dog formuleret
følgende:
"Hvis der er flere grupper af maksimalt 5 personer til stede på det samme idrætsanlæg
samtidig, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så disse ikke
udgør én samlet gruppe."
__________________________________________________________
AFHOLDELSE AF UDENDØRS PRØVER OG KONKURRENCER
Det er fortsat tilladt at afholde prøver og konkurrencer mv. med op til 5 personer til stede på
samme sted samtidig. De 5 personer omfatter tilstedeværende, som er en del af arrangementet,
dvs. hundesportsudøvere, dommere, tilskuere, hjælpere, frivillige trænere mv.
Personer, der er til stede i kraft af deres ansættelsesforhold, f.eks. trænere eller dommere, tæller
dog ikke med i de 5 personer.
TIDSFORSKUDTE ARRANGEMENTER
Det er også muligt at arrangere en prøve mv. tidsforskudt, så længe der på intet tidspunkt er mere
end 5 personer til stede på samme sted samtidig. F.eks. kan en nose work-prøve afvikles, så der om
formiddagen deltager op til 5 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 5 personer
deltager i stævnet om eftermiddagen.
Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige
tidsforskudte dele af et arrangement. Det er imidlertid en forudsætning, at der ikke på noget
tidspunkt er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig. Eventuelle gengangere tæller
med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som de deltager i.
UNDTAGELSER FRA FORSAMLINGSFORBUDDET
Det vil herudover også være muligt at afholde arrangementer med flere end 5 deltagere, hvis
arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis
betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. (NB: Der foreligger dog stadig ikke
en definition fra myndighederne af, hvad ”betydelig geografisk spredning” præcis betyder).
Der må under alle omstændigheder maksimalt deltage 500 personer samtidig i det samlede
arrangement.
Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil
således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 5 deltagere, hvis flere end 5
personer samles før eller efter arrangementet til f.eks. fælles afgang eller pokaloverrækkelse.
For arrangementer, hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som er
hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner,
forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn, og
søskende), deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.
6
__________________________________________________________

BRUG AF MUNDBIND ELLER VISIR
Frem til foreløbig den 28. februar 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder
indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse.
Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover og gælder både udøvere, trænere,
medhjælpere og dommere. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum og
toiletter.
Bemærk dog, at alle indendørs lokaler, hvor der udøves kultur-, sports- og fritidsaktiviteter,
serveringssteder, klubhuse, idrætshallers cafeteriaer og lignende skal holdes lukket.
DKK anbefaler, at instruktører og undervisere mv. har særligt fokus på at holde afstand, f.eks. ved
instruktion og feedback. Undgå så vidt muligt at berøre deltagernes hunde og disses liner. Sprit af,
både hænder og line, hvis det er nødvendigt.
DKK anbefaler desuden, at alle - der deltager i en holdtræning, som kræver, at man befinder sig i
tæt kontakt, herunder især hvis deltagerne bevæger sig i række efter hinanden, f.eks. ved en
banegennemgang under rally-, LP- og agilitytræning - bærer mundbind/visir, da man her bevæger
sig i fuldstændig samme spor.
Pauser er tilladt, hvis man holder afstand i overensstemmelse med gældende regler.
Se mere info om brug af mundbind her: https://www.sst.dk/da/corona/forebyg-smitte/mundbindog-barrierer
Ovenstående er foreløbig gældende til og med den 28. februar 2021.
__________________________________________________________
DKK´S GENERELLE RETNINGSLINJER
VED SYMPTOMER
Hold dig hjemme, hvis du har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem
selv ved milde symptomer.
HOLD AFSTAND
Hold generelt min. 2 meters afstand til andre.
DKK opfordrer til at myndighedernes anbefaling om 2 meters afstands indtænkes i alle
øvelser/træninger.
Forøg gerne afstanden til andre mest muligt ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske
anstrengelser.
DKK anbefaler at undgå al fysisk kontakt med fremmede.
HUNDESPORTSAKTIVITETER, DER INTENSIVERER ÅNDEDRÆTTET
7
Vær meget opmærksom på den forøgede smitterisiko, der kan være forbundet med kraftig
udånding. Under fysisk anstrengelse dannes aerosolgenererende (luftbårne dråber/partikler).
Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pt., at der holdes mindst 2 meters afstand mellem personer i
det offentlige rum – DKK anbefaler så vidt muligt at holde maksimal afstand ved fysisk anstrengelse.
FORSKUDT ANKOMST OG AFGANG
DKK anbefaler, at der ved samtidige holdtræninger arrangeres forskudte ankomsttidspunkter for
både personale og deltagere, således at der udelukkende lukkes grupper op til 5 personer ind og ud
i hold – også under pauser.
KROPSKONTAKT
Hundesport med kropskontakt er tilladt, men DKK fraråder dette. Der bør i tilfælde, hvor
kropskontakt ikke kan undgås, være ekstra stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes
øvrige anbefalinger, særligt i forhold til hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte, og i øvrigt følger
nedenstående retningslinjer. DKK opfordrer til at minimere tiden med ansigt-til-ansigt-kontakt.
BRUGSHUNDESPORT
Brugshundeaktiviteter er tilladt, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav og
forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Opfordringen fra DKK er at undgå kropskontakt -
særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.
HUNDESPORT I VAND
Hundesport i vand er tilladt ved overholdelse af de generelle sundhedsmæssige retningsliner,
afstandskrav og forsamlingsforbud.
VÆRNEMIDLER
Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) samt ekstra
mundbind tilgængeligt for udøvere, deltagere, publikum og officials.
FØR DELTAGERLISTER
Som arrangør bør man sørge for, at der bliver ført detaljerede lister med navne og telefonnumre på
alle, der befinder sig på området, om muligt med specifikation af, hvilket område den enkelte
deltager/dommer/personale/publikum befinder sig/har sin faste plads.
Dette sikrer til hver en tid en evt. dokumentation overfor f.eks. politi, hvis disse kommer for at
kontrollere, at arrangementet overholder forsamlingsforbuddet.
OVERHOLD SUNDHEDSMYNDIGHEDERNES ANBEFALINGER OG RESTRIKTIONER
I praksis skal aktiviteterne gennemføres i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og
reglerne om forbud mod større forsamlinger og adgang til og restriktioner for lokaliteter i
forbindelse med håndtering af COVID-19.
__________________________________________________________

SÆRLIGE FORHOLD IFT. GENERALFORSAMLING OG REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Danmark er igen lukket helt ned, og generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder kan i praksis
ikke afvikles i den kommende periode, og DKK anbefaler derfor, at disse udsættes.
8
Forsamlingsloftet er pt. fem personer. Desuden er den lempelige adgang til at afholde
generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder med et stort antal deltagere helt fjernet.
Generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder bør derfor udsættes, hvis de står til afvikling i de
kommende måneder.
Det er usikkert, om myndighederne overhovedet hæver forsamlingsforbuddet i synderlig grad de
næste to måneder, og det er især usikkert, om det hæves så meget, at møderne kan afvikles i
denne periode. Det må i øvrigt antages som usikkert, om adgangen til at afvikle større møder (op til
500 personer) overhovedet bliver genindført i perioden.
Anbefalingen fra DKK er derfor, at generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder foreløbigt
udsættes til efter 1. marts.
CORONA OG NØD-RET
Forsamlingsforbuddet er en nødretstilstand, som giver foreninger mv. mulighed for at afvige fra
vedtægterne. Jo mere nød-ret, jo større afvigelser kan tillades, jo mindre nød-ret, jo mindre
afvigelser. Det er vigtigt at understrege, at fravigelserne er begrænset til de bestemmelser i
vedtægterne, som foreningen ikke kan overholdes på grund af de gældende restriktioner og forbud.
Ofte kan øvrige frister mv. i vedtægerne godt iagttages og i de tilfælde skal vedtægterne
overholdes.
VORES ANBEFALINGER ER PÅ DEN BAGGRUND FØLGENDE:
• Afvikling af generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder bør udsættes, hvis de står til
afvikling inden for de kommende to måneder.
• Der bør indkaldes til generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter den normale
procedure og med de normale frister for dette, bl.a. frister for indsendelse af forslag m.v. Selve
mødet afvikles blot på et senere tidspunkt end normalt. Man kan også vælge at skubbe
indkaldelsesprocessen og dermed fristerne for medlemmernes indsendelse af forslag m.v., hvis
dette er mere praktisk. I så fald bør man, på det tidspunkt hvor man plejer at indkalde, orientere
medlemskredsen om, at indkaldelse kommer senere end normalt. Vær opmærksom på at adskille
emner der relaterede sig til perioden mellem sidste års GF og dette års planlagte GF, selvom dette
års GF blev udsat.
• Hvis der allerede har været indkaldt forslag fra medlemmer, og fristen herfor er udløbet, skal
dette forløb som udgangspunkt ikke gentages før den udsatte generalforsamling eller det udsatte
repræsentantskabsmøde. Der skal alene fastsættes en ny dato for afviklingen af mødet, men hvis
udskydelsen ender med at blive af længere varighed pga. de gældende restriktioner og forbud, så
må der efter DKK´s vurdering ske indkaldelse igen, når det er muligt at gennemføre en
generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde.
• Indkaldelse må i så fald ske med fornøden tillempning, i overensstemmelse med vedtægterne.
Dette må nødvendigvis indebære, at medmindre det er sagligt umuligt at åbne for forslag, så bør
dette være muligt. Alternativt med fornøden tillempning under hensyntagen til grundprincipperne,
herunder evt. en kortere frist.
9
DKK er klar over, at dette kan indebære en vis byrde for specialklubberne, hvilket kan tale for en
afskæring af muligheden. Imidlertid bør der i så fald være en saglig begrundelse herfor, hvilket en
tidsmæssig udsættelse ikke nødvendigvis er.
• Det er en grundregel, at repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger i normale situationer
skal afvikles som fysisk møde. Medlemmerne har ganske enkelt ret til fysisk fremmøde. Dette
princip er der endnu ikke grundlag for at afvige fra generelt, så meget nødret foreligger der ikke
endnu. Det vil være anderledes, hvis det meget omfattende forsamlingsforbud fastholdes ind i
forårsmånederne.
• Specialklubber og kredse, der har hastende temaer på dagsordenen, kan derimod godt anvende
digital afvikling af mødet i den kommende periode, også selvom der ikke er direkte hjemmel i
vedtægterne hertil. Der skal dog være tale om forhold, hvor behandlingen ikke kan udsættes, f.eks.
på grund af en undertallig bestyrelse, en kritisk revision, en nødlidende drift eller uopsættelige
forpligtelser.
• Digital afvikling forudsætter, at der benyttes en platform, der sikrer, at procedurereglerne for
mødet kan overholdes, f.eks. regler om deltagerkontrol, kontrol af beslutningsdygtighed og om
hemmelig afstemning, hvis dét kan komme i spil. Og dette forudsætter, som for alle andre
procedurespørgsmål, at mødets dirigent anerkender mødeformen.
Hvis en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde udsættes, gælder følgende som
grundregler:
• Bestyrelsen bør kun agere som forretningsministerium og holde driften kørende. Den bør ikke
tage nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for. Bestyrelsen bør altså
ikke – på forventet efterbevilling - agere efter forslag, der endnu ikke er vedtaget, heller ikke forslag
om kontingentændringer. Den bør heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift.
• Regnskab for foregående år skal aflægges og revideres efter normal procedure efter vedtægterne,
herunder efter gældende frister. Regnskabet forelægges herefter på den udsatte generalforsamling
eller det udsatte repræsentantskabsmøde. Hvert regnskabsår behandles som et særskilt punkt på
dagsordenen. Det er således ikke nødvendigt at afholde to generalforsamlinger i forlængelse af
hindanden.
• Den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde skal afholdes hurtigst
muligt, efter at situationen er normaliseret. Bemærk: Det er den ordinære generalforsamling, der
afvikles, ikke en ekstraordinær. Samme gælder for repræsentantskabsmøder. Dagsorden skal blot
følge normalen for foreningen eller forbundet. Bestyrelsen bør overveje, i en uformel og
supplerende beretning, at orientere medlemmerne om, hvad bestyrelsen har foretaget sig under
udsættelsen.
__________________________________________________________

SÆRLIGE RETNINGSLINJER FOR BRUGSHUNDESPORT
Det er ifølge Kulturministeriets seneste opdatering af retningslinjerne tilladt at afholde og deltage i
udførelse af brugshundesport udendørs uden brug af værnemidler, men DKK anbefaler:
10
 At holde minimum to meters afstand under alle aktiviteter og under evt. pauser.
 Kropskontakt er tilladt, men DKK fraråder dette. Opfordringen er at minimere andelen af tid
med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt, forudsat at der er ekstra stor
opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 Der må bruges fælles redskaber i hundesport, men DKK fraråder dette. Ved bidarbejde og
berøring af redskaber og kontaktpunkter osv. skal disse rengøres ofte og af-sprittes før og efter
aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
Under træning af brugshundearbejde skal det til enhver tid gældende forsamlingsforbud
respekteres, pt. 5 personer.
Væsenstest vil kunne gennemføres uden at skulle give hånd til dommeren, og dommeren vil som
foreskrevet kunne teste for chip uden at være ansigt til ansigt med hundeføreren. Det samme
gælder ved tjek af poter under AD’en.
Ved lægning af fremmedspor kan sporlæggeren vælge at anvende handsker samt modtage
genstandene fra hundeføreren ved sporets afslutning i en dertil medbragt pose. Genstandene
optager fært fra sporlæggeren forinden ved at være i lommen hos sporlæggeren.
I gruppe B SKAL der medbringes egne apporter, som skal overholde beskrivelsen i
prøveprogrammet og være intakte (dvs. ikke gnavet i stykker i bidestykket). Disse kan lægges frem,
inden hver ekvipage går på banen og tages med ud efter endt bedømmelse.
Ved øvelsen ”standhals og bevogtning af figurant i skjul” må hundeføreren ikke komme tættere på
figuranten end 2 meter for at ”slukke” hunden, inden denne føres med ud i grundstilling, hvor
hundeføreren til en start indtog opstilling. Fokus for hundeføreren er ned mod hunden og ikke i
retning af figuranten.
I gruppe C tages stokken ikke fra figuranten, og det understreges, at når hundeføreren er tæt på
figuranten (i det fri – og ikke tættere end to meter) for at give hunden kommando, gives denne i
retning af hunden, hvor figuranten samtidig kan kigge væk i modsat retning, så evt. væskedråber i
videst muligt omfang ikke rammer i ansigtet.
__________________________________________________________
SÆRLIGE RETNINGSLINJER FOR HVALPESOCIALISERING
Hvalpe kan evt. socialiseres ved brug af længere liner, således at de kan hilse på hinanden, mens
afstanden mellem personer stadig holdes på 2 meter.
Husk at vaske eller afspritte hænder grundigt, hvis du berører fremmede hunde.
_______________________________________________________

UDSTYR OG REKVISITTER
Der må fortsat benyttes fælles redskaber i hundesporten – men DKK fraråder dette.
11
Hvis der i forbindelse med hundesportsaktiviteterne benyttes redskaber eller rekvisitter (for
eksempel dummys, apporter eller rekvisitter til f.eks. dog dancing), anbefaler DKK, at der så vidt
muligt medbringes og benyttes personlige rekvisitter/redskaber for at nedsætte smitterisikoen.
I det omfang der bruges fælles rekvisitter eller andet udstyr bør disse rengøres undervejs eller efter
brug, ligesom udøverne bør have ekstra fokus på håndhygiejnen.
I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten, afsprittes
hænder (det kropslige kontaktpunkt) løbende.
__________________________________________________________

KLUBHUSE, CAFÉOMRÅDER, TOILETTER, OMKLÆDNING OG BADEFACILITETER
Klubhuse, omklædningsrum og badefaciliteter skal fortsat holdes lukket for offentligheden.
Toiletter og opbevaringsskure må holdes åbne for brug, men ikke for anden
ophold.
Det er dog tilladt at benytte indendørs arealer for at komme ud på evt. udendørsarealer, der skal
benyttes under træning eller konkurrence - så længe de indendørs arealer ikke bruges som en
idrætsfacilitet mv., men udelukkende som gennemgangsareal.
Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak, skal holdes lukket for servering til
indtagelse på salgsstedet (take-away undtaget). Dette gælder også serveringssteder i forbindelse
med kultur-, idræts- og foreningsfaciliteter, både indendørs og udendørs.
Ovenstående er foreløbig gældende til og med den 7. februar 2021.
__________________________________________________________

BESKYTTELSE AF FRIVILLIGE/INSTRUKTØRER/DOMMERE MV.
Det vil til hver en tid stå den enkelte klub/forening, dommer, figurant og andre hjælpere frit, om de
ønsker at medvirke til undervisning, aktiviteter, skuer, udstillinger, prøver oma. på nuværende
tidspunkt.
Under et arrangement/træning/prøve vil det til hver en tid være arrangøren og dennes
medhjælpere samt deltagere, som har fortrinsret til at være til og omkring arrangementet.
Skønner instruktøren/dommeren/prøvelederen, at der er for mange mennesker i forsamling, kan
denne henstille til eventuelle tilskuere om at forlade arrangementet, hvor DKK til hver en tid
opfordrer til at man som tilskuer måtte efterfølge dette.
Det anbefales, at frivillige/instruktører/dommere mv. i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb
med Covid-19 ikke udfører frivilligt arbejde i kredse, klubber mv. indtil videre.
12
Dommere, ringpersonale, instruktører mv. er undtaget fra myndighedernes krav om benyttelse af
mundbind eller visir indenfor på offentligt tilgængelige områder, så længe disse udfører deres
funktion/aktivitet/arbejde.
Ønsker den enkelte at benytte værnemidler, udendørs såvel som indendørs, står det den enkelte
frit for.
DKK opfordrer kredse, klubber og andre arrangører til i samråd med dommeren/personalet - inden
aktivitetens start - at aftale, om og hvilke værnemidler, der skal bruges, så det er bestemt inden
dommeren/ringpersonalet ankommer. Dommeren/ringpersonalet/instruktøren kan evt. selv
medbringe værnemidler eller bede klubben om at have indkøbt værnemidlerne i forvejen.
Der bør på hjemmeside og ved indgangen til faciliteterne være informationer om, at personer
i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 udviser stor forsigtighed ved besøg.
Alle frivillige skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og
hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.
Den enkelte kreds, klub, afdeling mv. og facilitet bør sikre grundig rengøring af fælles
kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret
vurdering) af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter,
bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber som hyppigt berøres af mange. Fælles
kontaktpunkter kan med fordel markeres, lige som fjernelse af ikke-nødvendige kontaktpunkter og
fremme af kontaktfrie løsninger anbefales.
Kontaktpunkter, der indgår i hundesportsaktivitetsudøvelsen mv., bør ligeledes sikres ved hyppig
rengøring. Det bør nøje overvejes, hvilke kontaktpunkter der er nødvendige.
Der skal i eller ved lokaler, hvortil offentligheden har adgang, så vidt muligt være vand og flydende
sæbe eller håndsprit i pumpeform (70-85% alkohol) tilgængeligt for deltagere og besøgende. Der
bør være engangshåndklæder.
Toiletter (både bruger- og medarbejder/frivillige-toiletter) samt evt. bade- og
omklædningsfaciliteter bør rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange
gæster (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader bør afvaskes og kontaktpunkter
desinficeres. Der bør være nem adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt
engangshåndklæder.
__________________________________________________________

HÅNDTERING AF SYGDOM OG SYMPTOMER
Det kan være afgørende for smittespredningen, hvordan vi i foreningsregi – og ikke mindst vores
medlemmer - håndterer situationen, hvis et medlem får symptomer på COVID-19 og evt. bliver
testet positiv.
Da der ikke fra sundhedsmyndighedernes side er udfærdiget egentlige retningslinjer for, hvordan
arrangører af fritidsaktiviteter bør håndtere Covid-19, har DKK lavet nedenstående vejledning til,
13
hvordan kredse/klubber/arrangører af hundeaktiviteter kan håndtere smitte og symptomer i kreds
og klub-regi – og som medlem:
Smittet – hvad gør man så i kreds og klub?
Får I i klub eller kreds-regi besked om, at et medlem er smittet med Covid-19, er det vigtigt, at I
reagerer hurtigt og ansvarligt. Det bedste udgangspunkt for at kunne det, er ved at forberede jer, så
I har en køreplan klar, hvis I får brug for det.
Vælg en COVID-19-ansvarlig
Det er vigtigt, at klubber/kredse/arrangører kommunikerer ærligt, åbent og hurtigt om eventuel
smitte eller mistanke herom.
Det er derfor en god idé at vælge en person, der er ansvarlig for kommunikation vedr. COVID-19.
Det kan f.eks. være formanden eller et bestyrelsesmedlem. Aftal internt, hvem der har ansvaret.
Meld ud til alle i klub- og kredsregi, at det er denne person, man kan kontakte med spørgsmål –
samt at vedkommende kan kontaktes, hvis man som medlem får symptomer eller konstateres
smittet.
Sæt oplysningen om, hvem der er coronaansvarlig, samt telefonnummer og email, op på en evt.
opslagstavle i klubhus og/eller på kredsens/klubbens hjemmeside.
Når et medlem er testet positiv – hvad gør man så?
1) Skab overblik over situationen
Afklar hvilke aktiviteter i kreds/klub, personen har deltaget i, fra 48 timer før testen blev taget, og til
personen modtog resultatet.
Afklar, hvem der har været personens ”nære kontakter” i denne periode.
(Nære kontakter er defineret som personer, vedkommende har haft direkte kropskontakt med
(f.eks. kram eller håndtryk) eller personer, som vedkommende har været tættere på end 1 meter i
mere end 15 minutter, f.eks. under en samtale ansigt til ansigt.)
Se mere om nære kontakter her: https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-sygeller-smittet/naere-kontakter og her: https://www.sst.dk/-
/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6
Aftal, at personen sørger for at blive testet, og at vedkommende giver besked til klubbens/kredsens
coronaansvarlige om testens resultat.
Afklar, om personens navn må nævnes i den videre smittehåndtering i kreds/klubregi. I henhold til
GDPR er det kun lovligt, hvis personen har givet tilsagn til det.
2) Tag kontakt
Sørg for at de ansvarlige for aktiviteten/arrangementet, hvor en deltager har fået symptomer på
COVID-19, bliver informeret.
- På et træningshold vil det ofte være relevant at underrette hele holdet.
Sørg for, at de personer, som er identificeret som ”nære kontakter”, bliver underrettet.
Sørg for at klubben/kredsen får besked - også hvis/når flere deltagere udvikler symptomer.
14
Er der holdkammerater eller lignende, som har opholdt sig tæt sammen med den smittede, men
uden at tælle som ”nær kontakt”, kan det alligevel, alt efter omstændighederne, være en god idé at
opfordre til, at disse bliver testet for corona.
DKK anbefaler desuden, at der tages kontakt til Styrelsen for
patientsikkerhed/smitteopsporingsenheden på telefon: 32 32 05 11 (tast 2).
3) Hold kontakten
Sørg for at holde kontakten til den smittede, samt til de øvrige involverede (”nære kontakter”
og/eller andre deltagere).
Når den smittede/syge er smittefri, er det en god ide at lade klubbens/kredsens øvrige medlemmer
det vide – så andre medlemmer ikke undgår den tidligere smittede af ubegrundet frygt.
4) Aflys
Hvis der er tale om en smittet på et specifikt træningshold, så overvej om det skal aflyses i en
periode, og om instruktører og lign. skal hjemsendes, indtil der foreligger et testsvar.
Overvej at tilbyde, at kursister kan deltage i teoriaftener via Skype, Zoom eller lign., hvis der er
personer, der er særligt udsatte, syge eller ikke symptomfrie blandt deltagerne. Disse kan så deltage
i teoriundervisning - på sikker afstand.
5) Genoptag aktiviteten
Hvornår en holdaktivitet kan genoptages afhænger af, om der er flere deltagere, der udvikler
symptomer. En aflysning er op til den coronaansvarlige at vurdere ud fra de foreliggende
informationer.
- Opstår der symptomer hos flere deltagere, skal disse opfordres til at gå i isolation og kontakte
kontakte lægen med henblik på at blive testet.
Den smittede person skal forblive isoleret i syv dage fra testen blev taget og kan derfor ikke
genoptage aktiviteten før vedkommende er symptom- og smittefri i 48 timer.
- Opstår der yderligere symptomer på COVID-19 i løbet af de syv dage, skal vedkommende
opfordres til at forblive isoleret, til han/hun har været symptomfri i 48 timer.
Når et medlem har symptomer – hvad gør man så?
1) Skab overblik over situationen
Afklar hvilke aktiviteter, personen har deltaget i, op til 48 timer før symptomerne opstod og også
efterfølgende, hvis personen ikke har holdt sig isoleret.
Afklar hvem, der har været personens ”nære kontakter” i denne periode.
Aftal, at personen sørger for at blive testet, og at vedkommende giver besked om testens resultat.
Afklar, om personens navn må nævnes i den videre smittehåndtering i kreds/klubregi. I henhold til
GDPR er det kun lovligt, hvis personen har givet tilsagn til det.
2) Tag kontakt
15
Sørg for at de ansvarlige for aktiviteten/arrangementet, hvor en deltager har fået symptomer på
COVID-19, bliver informeret:
- På et træningshold vil det ofte være relevant at underrette hele holdet.
- Hvis der er tale om en smittet på et specifikt træningshold, så overvej om det skal aflyses i en
periode, og om instruktører og lign. skal hjemsendes, indtil der foreligger et testsvar.
Sørg for, at de personer, som er identificeret som såkaldt ”nære kontakter”, bliver underrettet.
Sørg for at klubben/kredsen får besked - også hvis/når flere deltagere udvikler symptomer.
3) Hold kontakten
Sørg for at holde kontakten til den person, der udviklede symptomer, samt til de øvrige involverede
(”nære kontakter” og/eller andre deltagere).
4) Ved svar på testen
Ved efterfølgende NEGATIVT testsvar – medlemmet er ikke smittet:
Oplys, om at personen kan genoptage sine hundeaktiviteter, når alle symptomer på sygdom er væk.
Når den formodede smittede/syge konstateres ikke-smittet, er det en god ide at informere
klubbens/kredsens øvrige medlemmer – så andre medlemmer ikke undgår den tidligere formodede
smittede af ubegrundet frygt.
Ved efterfølgende POSITIVT testsvar – medlemmet er smittet:
Informer den smittede om, at denne skal forblive isoleret, til vedkommende har været symptomfri i
48 timer – derefter er der igen fuld adgang til klub og kreds.
Følg i øvrigt vejledningen overfor ift. håndtering af et medlem, der konstateret smittet.
Jeg er smittet med coronavirus – hvad gør jeg så?
Ifølge Sundhedsstyrelsen skal du, efter at have konstateret, at du er smittet med coronavirus:
Isolere dig derhjemme ind til 48 timer efter dine symptomer er væk.
Være ekstra opmærksom på hygiejne og rengøring.
Give besked til personer du kan have smittet, så de kan blive testet:
Du skal fortælle, at du er smittet til de personer, som du har haft nær kontakt med i perioden fra 48
timer før, dine symptomer startede og indtil 48 timer efter, at dine symptomer er ophørt. Så kan de
blive testet.
Du kan få hjælp fra din læge eller fra en medarbejder fra Coronaopsporing. De vil ringe dig op, når
din test viser, at du er smittet. Du kan også selv ringe til dem på tlf 32 32 05 11.
DKK opfordrer desuden til, at du hurtigst muligst orienterer arrangør/klub/kreds, hvis du
konstateres smittet kort tid efter at have opholdt dig tæt på andre medlemmer, f.eks. til træning,
skue, konkurrence eller lignende, så klub/kreds/arrangør kan orientere andre i en evt. smittekæde,
og disse kan tage de nødvendige forholdsregler.
Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
16
https://www.sst.dk/da/corona
Og i pjecen ”Når du er smittet med coronavirus, skal du...”: https://www.sst.dk/-
/media/Udgivelser/2020/Corona/N%C3%A5r-du-er-smittet/Naar-du-er-smittetTilgaeng.ashx?la=da&hash=8F2563C63C4BBD2832E58B1D76BCBDBD4F66C076

Jeg har symptomer på coronavirus - hvad gør jeg så?
Det vigtigste i forhold til at forebygge smittespredning med coronavirus er, at du går i selvisolation
og sørger for at blive testet, hvis du får symptomer eller er i risiko for at være blevet smittet. Hvis
du er smittet, kan du nemlig også smitte andre, selvom du ikke har symptomer.
Hvis du får symptomer, som giver mistanke om COVID-19, eller hvis du er nær kontakt, skal du gøre
følgende:
 Gå i selvisolation
 Være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 Ring til din læge med henblik på vurdering og test.
DKK opfordrer desuden til, at du hurtigst muligst orienterer arrangør/klub/kreds, hvis du
konstateres smittet kort tid efter at have opholdt dig tæt på andre medlemmer, f.eks. til træning,
skue, konkurrence eller lignende, så klub/kreds/arrangør kan orientere andre i en evt. smittekæde,
og disse kan tage de nødvendige forholdsregler.
Hvis du har behov for rådgivning om nære kontakter, kan du kontakte Kontaktopsporingsenheden
under Styrelsen for Patientsikkerhed ved at ringe til myndighedernes fælles hotline på tlf. 70 20 02
33 og taste 2.
Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og i pjecen Til dig der har symptomer på Covid-19
_______________________________________________________
ET ORD FRA DKK
Det er til hver en tid den enkelte arrangørs pligt at være opdateret på de gældende guidelines,
anbefalinger og restriktioner.
Det er afgørende, at alle foreninger/-faciliteter, lokalafdelinger, kredse, klubber og eksterne aktører
mv. prioriterer overholdelse af retningslinjerne, hvorved smitterisikoen minimeres for alle
involverede medlemmer, instruktører, dommere og frivillige, hvilket gør, at alle kan føle sig trygge
ved at dyrke hundesport.
Hvis en arrangør vurderer, at det er nødvendigt at indføre yderligere retningslinjer som supplement
myndighedernes vejledning eller gældende lovgivning i øvrigt, for at sikre en tryg gennemførelse af
et arrangement, har man som arrangør ret til dette.
Disse supplerende regler kan håndhæves af arrangøren i forbindelse med specifikke arrangementer
og skal efterleves af deltagerne på linje med efterlevelse af gældende lovgivning i øvrigt.
Denne vejledning er foreløbig og vil blive revideret løbende i overensstemmelse med de danske
myndigheders udmeldinger.
Ved opdatering/revidering vil vejledningen blive sendt på mail til alle specialklubber, og den kan
findes på dkk.dk/corona
__________________________________________________________
17
MERE INFORMATION
Fælles myndighedsside:
De danske myndigheder har samlet alle informationer om COVID-19 her: coronasmitte.dk
Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.
Sundheds- og Ældreministeriet:
https://sum.dk
Sundhedsstyrelsens overordnede side om COVID-19:
sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-ogsvar
Kulturministeriet:
kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning
Statens Serum Institut:
ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus
Den Danske Dyrlægeforening:
ddd.dk
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA):
wsava.org/news/highlighted-news/the-new-coronavirus-and-companion-animals-advice-for-wsavamembers/
__________________________________________________________
KONTAKT DKK
Kontakt DKK’s information på tlf. 56 18 81 00 eller post@dkk.dk
Solrød Strand, 14. januar 2021.
10-12-2020
Nyt fra HB
Udmelding fra Hovedbestyrelsen
Schæferhundeklubbens Hovedbestyrelse anbefaler på det kraftigste, at klubbens, medlemmer,
dommere, figuranter og bestyrelser går på juleferie fra d.d. og foreløbig til og med den 31.
januar 2021.
Det betyder, at vi på det kraftigste anbefaler, at al aktivitet i kredsene lukkes ned til og med den
31. januar 2021. Vi håber på, at vi på det tidspunkt – ca. en måned før forsamlingsforbuddet
forventes ophævet - kan tage ny bestik af situationen og komme med nye udmeldinger til jer.
22-09-2020
Nyt fra DKK
https://www.dkk.dk/nyheder/2020/nye-restriktioner-rammer-hundesporten
08-06-2020
Nyt fra HB i dag den 8. juni 2020
Hermed sender vi nyt fra DKK’s brugshundeudvalg om genopstart af prøver.

Vedrørende yderligere oplysninger om genåbningens fase 3 henvises til DKK’s hjemmeside: https://www.dkk.dk/alle-emner/coronavirus


Med venlig hilsen

Konstitueret landsformand, Schæferhundeklubben for Danmark
Karin Christiansen


Nyt fra DKK:
Brugshundesporten efter den 8. juni 2020
I henhold til vores tidligere skrivelse omkring genåbning af brugshundesporten kommer her en opfølgning.
I lys forhåbning om, at regeringen ville åbne op for, at flere end 10 personer må være forsamlet valgte vi at afvente denne udmelding. Den er nu kommet og vi ser det derfor muligt at åbne pr. 8. juni 2020 for deltagelse i alle prøver beskrevet i brugsprøveprogrammet.
Vi vil stadig gøre opmærksom på, at alle deltagere til hver en tid skal overholde udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen i forhold til retningslinjer for vores adfærd i det offentlige rum.
Det vil til hver en tid stå den enkelte klub/forening, dommer, figurant og andre hjælpere frit om de ønsker at medvirke til prøver på nuværende tidspunkt. Ligeledes vil vi opfordre til, at føler man sig det mindste syg så bliver man hjemme fra arrangementet.
Arrangør af prøven skal stille værnemidler til rådighed i form af håndsprit samt evt. engangshandsker. Alle deltagere kan om han/hun ønsker det bære mundbind og/eller handsker.
Under et arrangement/prøve vil det til hver en tid være arrangørens ”hjælpere” samt deltagere, som har fortrinsret til at være til og omkring arrangementet. Skønner dommeren/prøvelederen, at der er for mange mennesker i forsamling, kan denne naturligvis henstille til evt. tilskuere om at forlade arrangementet, hvor vi til hver en tid opfordrer til at man som tilskuer måtte efterfølge dette.
I vores tidligere skrivelse bragte vi en kort beskrivelse af ændringer for udførelse af få øvelser samt det at medbringe egne rekvisitter. De bringes igen her i nedenstående med en enkelt ændring i forhold til IGP1 (grp. C) samt ordet SKAL ved egne apporter, disse forårsaget af udmeldinger fra FCI’s Brugskommission.
Væsenstest vil kunne gennemføres uden at skulle give hånd til dommeren og dommeren vil som foreskrevet kunne teste for chip uden at være face to face med hundeføreren. Det samme gælder ved tjek af poter under AD’en.
Ved lægning af fremmedspor kan sporlæggeren vælge at anvende handsker samt modtage genstandene fra hundeføreren ved sporets afslutning i en dertil medbragt pose. Genstandene optager fært fra sporlæggeren forinden ved at være i lommen hos sporlæggeren.
I gruppe B SKAL der medbringes egne apporter, som skal overholde beskrivelsen i prøveprogrammet og være intakte (dvs. ikke gnavet i stykker i bidestykket). Disse kan lægges frem inden hver ekvipage går på banen og tages med ud efter endt bedømmelse.
Ved øvelsen ”standhals og bevogtning af figurant i skjul” må hundeføreren ikke komme tættere på figuranten end 1 meter for at ”slukke” hunden inden denne føres med ud i grundstilling, hvor HF til en start indtog opstilling. Fokus for hundeføreren er ned mod hunden og ikke i retning af figuranten.
I gruppe C tages stokken ikke fra figuranten og det understreges, at når HF er tæt på figuranten (i det fri) for at give sin hund kommando gives denne i retning af hunden hvor figuranten samtidig kan kigge væk i modsat retning så evt. væskedråber i videst muligt omfang ikke rammer i ansigtet.
Med ønsket om en sikker genopstart af brugshundesporten og en god sommer.
Bedste hilsner BHU
På vegne af DKK
18-05-2020
Se seneste nyt her: http://www.schaeferhund.dk/xdoc/300/2020_05_14_nyt_fra_hb.pdf

Kære kredse Udmeldinger fra myndighederne vedrørende COVID-19 skifter hurtigere, end vi kan nå at rundsende. Derover er der meget store lokale forskelle; i nogle kommuner skal klubhuse og toiletter være lukkede, i andre skal de være åbne, så der kan vaskes hænder. Anbefalinger er helt uoverskuelige lige nu!

HB anbefaler, at vi holder sommerferie fra nu og afventer situationen hen over sommeren. De kredse, som vil have gang i aktiviteterne, må kontakte den lokale myndighed og søge råd og vejledning her. De kredse, som vil holde prøver, jf. DKK’s udmelding d. 11. maj 2020, må gøre det. DKK har åbnet op for afholdelse af sporprøver (gruppe A) og AD (udholdenhedsprøver). https://www.dkk.dk/alle-emner/coronavirus/dkk-tr%C3%A6ning-og-pr%C3%B8veafholdelseunder-covid-19 Det vil til hver en tid være helt op til den enkelte kreds, dommer, figurant og andre hjælpere, om de ønsker at medvirke til prøver på nuværende tidspunkt. Vi vil bede jer respektere, at nogle siger nej til at deltage. Vi vil stadig skulle overholde kravet om kun 10 deltagere samt afstand på 1 meter, hvilket naturligvis begrænser størrelsen på eventuelle prøver her og nu. Vi vil ligeledes gøre opmærksom på, at alle deltagere til hver en tid skal overholde udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen i forhold til retningslinjer for vores adfærd i det offentlige rum.

Vedrørende bestemmelser for træning, henvises også til DKK’s hjemmeside i ovenstående link.

Tænk på at vi arbejder med fritidsinteresser, hvor det ikke er livsnødvendigt at få gang i aktiviteterne. Med venlig hilsen Hovedbestyrelsen
03-05-2020
Medlemsbladet online
https://medlemsbladet.schaeferhund.dk/2020-3-4/#page=1
20-04-2020
Seneste nyt fra HB
Kære Kredse

Vi konstaterer, at nogle mener, at ”krisen” er ved at slut, hvilket betyder, at træningen genoptages - om end i mindre omfang.
Til orientering kan oplyses, at den første kreds, har fået inddraget sine arealer af kommunen, fordi der blev trænet, og forbipasserende blev provokeret og orienterede kommunen.


Til kredsene: Hvis I genoptager træningen under en eller anden form, så husk:


Minimum 2 m afstand
Der må ikke deles redskaber, f.eks. ærme, bolde, apportbukke m.v.
Klubhuset skal være lukket, ingen adgang til kaffe, toiletter m.v.
Der må maksimalt samles 10 personer, med minimum 2 m afstand mellem hinanden
Politiet har magt til at udstede bøder på op til 10.000 kr.


HUSK, det kan være meget provokerende at være ramt af Coronakrisen, f.eks. at miste jobbet, at virksomheden, man arbejdede i er lukket, at have mistet familiemedlem og så samtidig se på mennesker, der fastholder retten til at dyrke deres fritidsinteresse.


Med venlig hilsen

Hovedbestyrelsen
18-03-2020
Nyt fra Hovedbestyrelsen
Kære medlemmer    
Hermed endnu et nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen.    Danmark er, sammen med resten af verden, lige nu i en dybt alvorlig situation.  Coronasituationen sætter sit præg overalt og også i Schæferhundeklubben og densmange  aktiviteter.  For en uge siden fulgte vi regeringens anbefalinger og bad kredsene om at aflyse 
træning, og i denne uge blev dette så udvidet med aflysning af prøver, konkurrencer, kurser og skuer.  Foreløbigt til og med påske, men som det ser ud lige nu, kommer det desværre nok til at vare længere, og vi har valgt at følge regeringens anbefalinger.    Det er vores opfattelse, at langt de fleste kredse er gået ind og har taget ansvar, 
så vi alle er med til at begrænse spredningen omfanget af sygdommen. Tak for det.
IGP3 DM 2020  Vi er så heldige i Schæferhundeklubben, at der er så mange arbejdsomme og engagerede medlemmer, som i udfordrende tider viser deres kvaliteter. Det lykkede 
Jimmy Busjæck at kæmpe  sig til en dato for IGP3‐DM på Vejle stadion.  IGP 3 DM 2020, afvikles 7. til 9. august 2020.  I 2020 arbejder vi med ”Corona‐udtagelsesregler”:   Alle med en bestået IGP 3 prøve med over 250 point kan tilmelde sig.   Prøven skal være aflagt mellem 26. oktober 2019 og 3. august (Den første DM/VMudtagelse blev afviklet 26. til 27. oktober 2019).   Prøven skal være aflagt i Schæferhundeklubben og på en internationalt godkendt prøvedag  (weekend og helligdage).   Hvis der tilmeldes flere ekvipager, end der kan afvikles på 2 konkurrencedage, inddrages  fredag . De 5 bedste ekvipager til DM 2020, vil være klubbens VM‐hold 2020 i Ungarn (godkendte hofter og albuer er stadig et krav). Ved pointlighed anvendes vejledningens  placeringsregler.   Værtslandet Finland hvor IGP‐FH WC 2020 skulle afvikles i maj, har aflyst. I samarbejde med FCI forsøges at  finde ny dato.
Ny dato for Repræsentantskabsmødet oplyses snarest muligt.   Nyt fra sekretariatet:  I sekretariatet har vi også taget vores Corona forholdsregler, så siden onsdag sidste uge har  medarbejderne arbejdet hjemmefra, og når vi sender post ud til medlemmerne, 
er tingene pakket  med handsker på.   Hjemmearbejdspladserne fungerer fint, så der er god bemanding på både telefon og mail.    Automatisk kortbetaling  Det anbefales medlemmerne at tilmelde sig automatisk kortbetaling på hjemmesiden (under  medlemslogin), så man undgår at komme i restance.     Kredsskifte   Som fortalt ved Formandsmødet, er der nu indført en ny og mere automatisk procedure for  kredsskifte.   Fremover skal medlemmerne anmode om kredsskifte via deres egen medlemsside på  hjemmesiden. Der vil derefter blive sendt en automatisk mail til formanden for den kreds, der  bliver søgt om optagelse i.   Se vedhæftede procedure!    Har man skiftet adresse, er et kredsskifte gratis, og så skal man kontakte sekretariatet og ikke  foretage kredsskiftet via medlemsdatabasen. 
 
  Hovedavlsskuet 2020 
Situationen lige nu omkring COVID‐19 har sat sit spor alle steder i vores forening. Intet er som det  plejer, og derfor er opslag og markedsføring af HAS 2020 naturligvis sat i bero.   Men da vi håber, at smittefaren er drevet over den 31/7, arbejder vi videre i kulissen ‐ vi sætter  stadig alle sejl ind på at gøre det til et fantastisk hovedavlsskue. I år har vi jo været ude i god tid  med forberedelserne, og vi må derfor se, hvad fremtiden bringer. Vi glæder os ‐ som jer ‐ til, at denne krisesituation er ovre, så vi alle sammen kan bevæge os frit  igen ‐ til træning, prøver, skuer og ikke mindst hyggeligt samvær i kredsene.   http://www.has2020.dk/    Mvh.  TEAM HAS
18-03-2020
Nyt omkring kredsskifte
https://www.schaeferhund.dk/newslist.asp