Kalender 2021

07-03-2021
Opstart af træning på hold
Vi har opstart af hold denne søndag kl. 11.
14-02-2021
Ordinær generalforsamling i Kreds 13 er udsat til efter 1. marts
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kreds 13
Dato: ?
Tidspunkt: Kl. 10.00
Sted: Klubhuset, Vranderupvej 30, 6000 Kolding
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Formandens årsberetning fremlægges til godkendelse
4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af
ansvarsfrihed
5. Indkomne forslag
6. Valg:
På valg er følgende:
a. Formand for 2 år jf. § 12 (Erik modtager genvalg)
b. Bestyrelsesmedlem for 2 år jf. § 12 (Henriette modtager genvalg)
c. 2 suppleanter
d. 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
e. 2 kredsrepræsentanter jf. § 23
7. Evt.
§13 Kredsgeneralforsamling:
Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 8
dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer
med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med rettidigt
betalt, forfaldent kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden
(restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer
er ikke valgbare og har ikke stemmeret jf. § 6. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt
flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.
Valg af ikketilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om
at ville modtage valg.