Kalender 2022

Seneste nyt

12-02-2022
Avl og opdrætskursus ved Fritz Bennedbæk
30-01-2022
Generalforsamling i Kreds 13
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kreds 13
Dato: Søndag 30/1 2022
Tidspunkt: Kl. 10.00
Sted: Klubhuset, Vranderupvej 30, 6000 Kolding
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Formandens årsberetning fremlægges til godkendelse
4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed
5. Indkomne forslag
6. Valg:
På valg er følgende:
a. Næstformand for 2 år jf. § 12 (Rasmus modtager genvalg)
b. Kasserer for 2 år jf. § 12 (Henning modtager genvalg)
c. Sekretær for 2 år jf. § 12 (Lis modtager ikke genvalg)
d. 2 suppleanter
e. 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
f. 2 kredsrepræsentanter jf. § 23
7. Evt.
§13 Kredsgeneralforsamling:
Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer
med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med rettidigt betalt, forfaldent kontingent.
Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden
(restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jf. § 6. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt
flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.
Valg af ikketilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg.
29-01-2022
Indlæringskursus for lydighedshold med Anne Daugaard
09-01-2022
Opstart efter juleferie
Husk også at betale pladsgebyr i denne måned :-)